Artikel 1 toepassing van de Algemene Voorwaarden.

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle pakketten en aanbiedingen van WP Design.be, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch of via e-mail erkent de klant de algemene voorwaarden van WP Design.be te aanvaarden.
WP Design.be staat onder bedrijf:
SB Company
BTW nr: BE0503919750
Vennootschap Onder Firma.
Albrecht Rodenbachtwijk 12
8792 Desselgem
Belgie.

1.2 WP Design.be kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden aanpassen.

1.3 Klant kan ieder jaar zelf beslissen voor verlenging of niet.

1.4 Alle prijzen op WP Design.be zijn Exclusief 21% BTW.

Artikel 2. Aanbiedingen, orderbevestiging, facturatie en offertes.

2.1 De offertes en aanbiedingen van WP Design.be zijn ten allen tijde vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.
Dit kan mondeling telefonisch, via afspraak kantoor of bij klant thuis, of via e-mail gebeuren.

2.2 Na aanvaarding door klant voor het maken van een website zal WP Design.be, een voorbeeld website maken en erna tonen aan klant. Als klant ermee akkoord gaat zal WP Design.be alvorens de domeinnaam (of andere extra opties) te bestellen de factuur binnen de 8 dagen versturen naar klant. De facturatiesyclus gaat als volgt,
Factuur word verzonden, na 14 dagen word terug een herinneringsfactuur verzonden en na 7 dagen nog niet betaald zal een aanmaning verstuurd worden.
De factuur bedraagt de volledige prijs van het pakket inclusief website, hosting en domeinnaam en eventuele extra aangevraagde opties door Klant.
Deze volgwijze geldt niet voor andere opties zoals webshop, seo, huisstijl, logo etc… Deze opties dienen alvorens te worden voldaan door Klant via factuur.
De factuur zal zowel via de Post als via E-mail verzonden worden of kan worden opgehaald op kantoor.

2.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

2.4 De offerte of factuur kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes.
Enkel 2.6 als uitzondering.

2.5 Er word altijd een bepaalde deadline opgegeven aan klant. Dit kan wanneer verschillende opties bijgenomen worden of bij problemen verlegd worden naar een latere datum door WP Design.be.

2.6 Bij de aankoop van een Webshop zijn er drie betaaltermijnen.
Voor aanvang van de werken word een voorschot gevraagd van 250 Euro.
Wanneer website deels klaar is en Mollie betaalsysteem gekoppeld word, zal terug 250 Euro aangerekend worden.
Wanneer website afgewerkt is word resterende bedrag verrekend.

Artikel 3. Annulatie van website/bestelling.

3.1 Wanneer annulatie door klant gebeurt, is het mogelijk wanneer WP Design.be de werkzaamheden nog niet heeft gestart en mits een schadevergoeding betaalt van 40% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150 Euro Excl BTW.

Artikel 4. Algemeen Aansprakelijkheid.

4.1 WP Design.be verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren.
WP Design.be is niet schuldig of aansprakelijk in de realisering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

Artikel 5. Software Aansprakelijkheid.

5.1 inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.

6.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

6.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een eventuele gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door WP Design.be ontwikkelde sites en web-applicaties.

6.3 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van WP Design.be ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal WP Design.be onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van WP Design.be waarvan hij kennis neemt.

6.4 huisstijlelementen (Logo’s, foto’s, illustraties etc..) welke door de klant gebruikt zullen worden voor de websitecreatie, kan ons aangeleverd worden via info@wpdesign.be of via de website wetransfer

6.5 Wanneer de opdrachtgever teksten, foto’s, illustraties dient aan te leveren/bezorgen. Dient dit binnen de 4 weken te gebeuren zodanig dat WP Design.be de afgesproken deadline kan nakomen. Gebeurt dit niet in de afgesproken termijn, dan zal WP Design.be de deadline automatisch doen opschuiven.

6.6 Het geleverde materiaal aan WP Design.be dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.
WP Design.be of SB Company is niet verantwoordelijk of kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de door de klant geleverde materiaal indien hierop auteursrechten berusten.

Artikel 7. Hosting en Domeinnaam.

7.1 WP Design.be is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

7.2 De hostingdiensten worden door WP Design.be aan de klant doorgegeven aan de klant per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst vind u terug op de website www.wpdesign.be en kan jaarlijks worden aangepast als er stijgingen of dalingen zijn bij de hostingdienst.
Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan WP Design.be over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van WP Design.be.
Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

7.3 Hosting informatie:
https://www.neostrada.nl/

Neostrada
VOCweg 49
8242KA Lelystad, Nederland

Postadres
Neostrada
Postbus 2434
8203 AK Lelystad, Nederland

KvK te Lelystad: 50033425
BTW-nummer: NL8225.05.599.B01

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst.

8.1 Bij het beëindigen van de overeenkomst kan men op vraag een backup ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam medegedeeld worden via e-mail. Dit is een gratis dienst. De backup zal via Wetransfer verzonden worden.

Artikel 9. Portfolio

9.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door WP Design.be ontwikkelde product wordt opgenomen in de portfolio van www.wpdesign.be

9.2 De klant gaat ermee akkoord dat WP Design.be een link toevoegt, Created by WP Design.be

9.3 De klant tekent een apart document waarmee hij wel of niet akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief van WP Design.be

Artikel 10. Nietigheid

10.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen WP Design.be en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 11. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

11.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van WP Design.be (Bedrijf SB Company). Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.

Algemene voorwaarden SB Company VOF – Maart 2017.