Artikel 1 toepassing van de Algemene Voorwaarden.

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle diensten en producten van WPDesign.be, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant de algemene voorwaarden van WPDesign.be onder bedrijfsnaam SB Company met BTW NR: BE0503919750 te aanvaarden.

WPDesign.be staat onder bedrijf:
SB Company
BTW NR: BE0503919750
Vennootschap Onder Firma.
Albrecht Rodenbachwijk 12
8792 Desselgem
België.

1.2 WPDesign.be kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden aanpassen.
Het is aan de Klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen. Bij grote updates zal WPDesign.be dit ook meedelen via een nieuwsbrief.

1.3 Klant kan ieder jaar zelf beslissen voor verlenging van afgenomen diensten of niet.

1.4 Alle prijzen op WPDesign.be zijn Exclusief 21% BTW.

1.5 Het gaat erom dat WPDesign.be de persoonsgegevens gebruikt voor facturatie, afgenomen diensten en verdere e-mailcorrespondentie en nieuwsbrief. De nieuwsbrief word op regelmatige basis verstuurd voor info, en gerelateerde reclame over WPDesign.be.

Artikel 2. Aanbiedingen, orderbevestiging, facturatie en offertes.

2.1 De offertes en aanbiedingen van WPDesign.be zijn te allen tijde vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.
Dit kan via e-mail, mondeling, telefonisch, via afspraak op kantoor of bij klant thuis.

2.2 Facturatiecyclus, Na akkoord Overeenkomst en Algemene Voorwaarden voor aankoop, service of product voor vaste Klant of Freelance opdracht, zal factuur verzonden worden. Wanneer Klant niet betaald na 14 dagen wordt een éérste herinneringsfactuur verzonden. Na 7 dagen nog niet betaald terug een herinneringsfactuur.
Na het verstrijken van 1 maand zonder betaling, zal WPDesign.be éérst de klant telefonisch, en via e-mail contacteren, hierbij wordt gevraagd binnen de 3 werkdagen de factuur te betalen. Wanneer niet betaald zal WPDesign.be een aangetekende aanmaning per post sturen. Na 2 weken nog geen betaling ontvangen zal er een aangetekende ingebrekestelling per post verstuurd worden. Daarbij word gevraagd om de factuur onmiddellijk te betalen.

Wanneer nog niet betaald wordt het dossier doorgegeven aan een incassobureau:
Hiervoor geld de volgende regel:
Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de cliënt van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is.
Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 18% op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 €.

2.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

2.4 De offerte of factuur kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes.
Enkel 2.7 als uitzondering.

2.5 Er wordt altijd een bepaalde deadline opgegeven aan klant. Dit kan wanneer verschillende opties bijgenomen worden of bij problemen verlegd worden naar een latere datum door WPDesign.be.

2.6 Bij de aankoop van een Webshop zijn er drie betaaltermijnen.
– Voor aanvang van de werken wordt een voorschot gevraagd van €250.
– Wanneer website deels klaar is en Mollie betaalsysteem gekoppeld wordt, zal terug €250 aangerekend worden.
– Wanneer website afgewerkt is wordt resterende bedrag verrekend.

2.7 Voor Klanten die een website of webshop aangekocht hebben, is standaard de regie €35 per uur Exclusief BTW.
Freelance opdrachten worden aan €45 per uur Exclusief BTW aangerekend.
Maximaal aangemaakte pagina’s of producten per pakket:
– Low budget webdesign pakket: 5
– High budget webdesign pakket: 10
– Webshop: 10
Prijs per extra aangemaakte pagina: €20.
Prijs per extra aangemaakt product: €5 Inclusief beschrijving 50 woorden. (Illustraties worden aangeleverd door Klant.).

2.8 Wanneer een account / hosting gestart word dan start het 1ste jaar onmiddellijk. Het 1ste jaar is gratis incl. domeinnaam en hosting. Na 2de jaar word de eerste keer de kost voor verlenging gefactureerd en dit gebeurd 6 weken alvorens verlenging. De kost bedraagt € 175 Excl. BTW per jaar.

2.9 Als de Klant niet tijdig betaald kan WPDesign.be na een periode van 30 dagen de dienst voorlopig stoppen of offline plaatsen. Wanneer facturatie in orde is wordt de dienst terug geactiveerd.

Artikel 3. Annulatie van website/bestelling.

3.1 Bij annulatie door klant kan de opdracht geannuleerd worden mits het betalen van schadevergoeding van 40 % van de overeengekomen offerte prijs, met steeds een minimum van € 150,00 Exclusief BTW. Wanneer Klant 50% voorschot betaald heeft, en WPDesign.be heeft al meer werk verricht dan de betaalde 50%, dan kan het bedrag opgeëist worden ter vergoeding van gedane regie. Ook kan WPDesign.be bijkomende kosten factureren zoals aangekochte thema’s, plug-ins of extra programmatie.

3.2 Wanneer factuur binnen 8 weken niet betaald wordt voor aangaan van een dienst of product, kan WPDesign.be zelf beslissen om de samenwerking stop te zetten.
De Klant krijgt een creditfactuur van de toegeschreven factuur, en verdere communicatie wordt stopgezet.

Artikel 4. Algemeen Aansprakelijkheid.

4.1 WPDesign.be verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren.
WPDesign.be is niet schuldig of aansprakelijk in de realisering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

Artikel 5. Software Aansprakelijkheid.

5.1 Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.

6.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

6.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een eventuele gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door WPDesign.be ontwikkelde sites en webapplicaties.

6.3 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van WPDesign.be te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal WPDesign.be onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van WPDesign.be waarvan hij kennisneemt.

6.4 Huisstijlelementen (Logo’s, foto’s, illustraties etc..) welke door de klant gebruikt zullen worden voor de websitecreatie, kunnen ons aangeleverd worden via info@wpdesign.be of via de website Wetransfer.com.

6.5 Wanneer de opdrachtgever teksten, foto’s, illustraties dient aan te leveren/bezorgen. Dient dit binnen de 4 weken te gebeuren zodanig dat WPDesign.be de afgesproken deadline kan nakomen. Gebeurt dit niet in de afgesproken termijn, dan zal WPDesign.be de deadline automatisch doen opschuiven.

6.6 Het geleverde materiaal aan WPDesign.be dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.
WPDesign.be onder bedrijfsnaam SB Company is niet verantwoordelijk of kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de door de klant geleverde materiaal indien hierop auteursrechten berusten.

Artikel 7. Hosting, verlenging en Domeinnaam.

7.1 WPDesign.be is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

7.2 De hostingdiensten worden door WPDesign.be aan de klant doorgegeven per kalenderjaar, mits betaling van de verschuldigde vergoeding door de klant. De actuele prijslijst is terug te vinden op de website www.wpdesign.be en kan jaarlijks worden aangepast bij stijging of daling van de hostingdienst.
Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen uiterlijk 2 maanden voor het bereiken van de vervaldatum. De klant kan de opzeg aan WPDesign.be overmaken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van WPDesign.be.
Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

7.3 Bij jaarlijkse verlenging, vanaf het 2de jaar krijgt de Klant 6 weken voor vervaldatum een factuur die binnen de 2 weken dient betaald te worden.
Wanneer factuur niet tijdig betaald wordt door Klant, dan komt de verlenging in gedrang en is WPDesign.be niet verantwoordelijk als afgenomen diensten uitgeschakeld worden zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine.

7.4 Webhosting informatie:
https://www.neostrada.nl/

Neostrada
VOCweg 49
8242KA Lelystad, Nederland

Postadres
Neostrada
Postbus 2434
8203 AK Lelystad, Nederland

KvK te Lelystad: 50033425
BTW-nummer: NL8225.05.599.B01

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst.

8.1 Bij het beëindigen van de overeenkomst kan men op vraag een back-up ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam medegedeeld worden via e-mail. Dit is een gratis dienst. De back-up zal via Wetransfer.com overgemaakt worden.

 

Artikel 9. Portfolio

9.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door WPDesign.be ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio van www.wpdesign.be

9.2 De klant gaat ermee akkoord dat WPDesign.be een link toevoegd,
Bijvoorbeeld: “Design by WPDesign.be“ op de geleverde website of webshop.

Artikel 10. Nietigheid

10.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen WPDesign.be en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 11. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

11.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van WPDesign.be onder de bedrijfsnaam SB Company. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.

Algemene voorwaarden SB Company VOF – December 2018.